Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie


Trzebieszów Drugi 33
21-404 Trzebieszów Drugi

25 506 58 00

25 796 06 66

info@bstrzebieszow.pl

Gwarantowanie depozytów

Zgodnie z Ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r.o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji ((Dz. U. z 2016 r. poz. 996), depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym w Trzebieszowie objęte są systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
 
Ochronie gwarancyjnej podlegają środki pieniężne i należności osób fizycznych oraz:

w przypadku banku lub oddziału banku zagranicznego:

 • osób prawnych,
 • jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
 • szkolnych kas oszczędnościowych,
 • pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych,
 • rad rodziców

Ochronie gwarancyjnej nie podlegają środki pieniężne i należności m.in.:

 • Skarbu Państwa,
 • Narodowego Banku Polskiego,
 • banków, banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych w rozumieniu ustawy – Prawo bankowe,
 • spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (depozyty złożone przez kasę w innej kasie) oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej,
 • instytucji finansowych w rozumieniu rozporządzenia 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012,
 • firm inwestycyjnych w rozumieniu rozporządzenia 575/2013,
 • osób i podmiotów niezidentyfikowanych przez odpowiednio bank, spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub oddział banku zagranicznego,
 • zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji,
 • funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych,
 • funduszy emerytalnych i towarzystw emerytalnych,
 • jednostek samorządu terytorialnego,
 • organów władz publicznych innych państw.

Szczegółowy katalog wyłączeń podmiotowych zawiera art. 22 ust. 1 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

 

Wysokość gwarancji

Kwota środków nieprzekraczająca równowartości w złotych 100 000 euro jest gwarantowana w całości.

Zasady obliczania kwoty gwarantowanej

 • Kwota gwarantowana ustalana jest według stanu środków deponenta na dzień spełnienia warunku gwarancji wobec banku lub kasy (wraz z naliczonymi do tego dnia odsetkami).
 • Kwota gwarantowana obliczana jest od sumy środków pieniężnych ulokowanych na wszystkich rachunkach (np. lokatach terminowych, rachunkach bieżących, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych) jednej osoby oraz jej należności w danym banku lub kasie.
 • W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębna kwota gwarancji.
 • W przypadku prowadzenia przez Bank rachunku powierniczego, deponentem jest każdy z powierzających w granicach wynikających z ich udziału w kwocie zgromadzonej na rachunku, a w granicach pozostałej kwoty deponentem jest powiernik.
 • W przypadku rachunku firmy inwestycyjnej, na którym zdeponowane są środki pieniężne powierzone przez jej klientów, każdemu z nich przysługuje odrębna kwota gwarancji.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego: https://www.bfg.pl/.

Informacje o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku Spółdzielczego w Trzebieszowie

Informacje o sytuacji ekonomiczno – finansowej Banku zgodnie z art. 318 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 10.06.2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, zamieszczone są w zakładce informacje obligatoryjne.

 

 Arkusz informacyjny dla deponentów

 

wstecz
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.