Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie


Trzebieszów Drugi 33
21-404 Trzebieszów Drugi

25 506 58 00

25 796 06 66

info@bstrzebieszow.pl


 

POŻYCZKA UDZIELANA PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBIESZOWIE

Zapraszamy do skorzystania z Pożyczki Szerokopasmowej Inwestycyjnej na realizację powszechnego dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

 

 

 

Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Oś priorytetowa: I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu.

Działanie: 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

Tytuł projektu: Wdrożenie instrumentów finansowych w ramach osi priorytetowej I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

 • Całkowita wartość projektu: 686 859 760,81 zł
 • Wartość środków UE: 581 907 589,36 zł
 • Wartość środków prywatnych: 104 952 171,45 zł
 • Forma/typ wsparcia: Instrument finansowy „Pożyczka”
 • Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

POŻYCZKOBIORCA

Przedsiębiorstwo telekomunikacyjne wpisane do rejestru Urzędu Komunikacji Elektronicznej, które planuje realizację inwestycji polegających na budowie, rozbudowie lub przebudowie sieci infrastruktury telekomunikacyjnej. Podstawowym celem realizowanych przedsięwzięć będzie zapewnienie szerokopasmowego dostępu do szybkiego Internetu.

 

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Zapraszamy do skorzystania z Pożyczki Szerokopasmowej Inwestycyjnej także samorządy terytorialne, ujęte w rejestrze jednostek samorządu terytorialnego i wykonujące działalność w zakresie telekomunikacji.
Pożyczką Szerokopasmową Inwestycyjną samorządy mogą sfinansować m.in.

 • tworzenie otwartych punktów dostępu (hot spot);
 • zakup urządzeń końcowych dla jednostek oświatowych lub kulturalnych;
 • łączenie siecią jednostek samorządowych.

 

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI

Finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z budową, rozbudową lub przebudową sieci infrastruktury telekomunikacyjnej w skład których wchodzą zarówno nakłady ponoszone na część pasywną, jak i aktywną przedsięwzięcia, na rzecz użytkowników końcowych (odbiorców dostępu do Internetu), w tym:

 • roboty budowlane, materiały budowlane, koszty dostaw oraz instalacji elementów infrastruktury szerokopasmowej,
 • koszty przygotowania dokumentacji niezbędnej do wykonania robót budowlanych, w szczególności: dokumentacja techniczna projektu, pozyskania i przygotowania map lub szkiców sytuujących projekt,
 • dokumentacja budowlana, przygotowanie dokumentacji powykonawczej,
 • koszty niezbędnych nadzorów (archeologicznego, budowlanego, autorskiego, inwestorskiego, itp.),
 • koszty nabycia prawa do dysponowania nieruchomością związaną z realizacją projektu,
 • koszty dostawy, instalacji i uruchomienia urządzeń telekomunikacyjnych stanowiących infrastrukturę aktywną sieci szerokopasmowej:
 • koszty instalacji linii kablowych i ich duktów do oraz wewnątrz budynków, w tym wewnątrz mieszkań,
 • koszty aktywnych elementów sieci umieszczanych lub instalowanych w budynkach, w szczególności koszty urządzeń abonenckich (przede wszystkim dotyczy to kosztów ponoszonych na wszelkie formy nabycia, wytworzenia, zakupu),
 • koszty aktywnych elementów sieci, w szczególności urządzeń telekomunikacyjnych, w tym urządzeń radiowych instalowanych w telekomunikacyjnej sieci szkieletowej i dystrybucyjnej,
 • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych
 • koszty innych środków trwałych niezbędnych do realizacji Projektu,
 • wydatki związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi (pod warunkiem że są związane bezpośrednio z realizowanym projektem – do wysokości 10 % wartości projektu ogółem): plakat, ulotki, filmiki promocyjne, tablica informacyjna, tablica pamiątkowa,
 • opłaty publicznoprawne związane z przygotowaniem i realizacją Projektu, w szczególności z wydaniem decyzji, zgód i zezwoleń oraz opłaty związane z zajęciem pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym, opłaty związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę,
 • finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorców telekomunikacyjnych – jedynie z sektora MŚP – w formie finansowania płynnościowego

 

 

KWOTA POŻYCZKI

Finansowanie do 95% całkowitych nakładów brutto związanych z realizowanym przedsięwzięciem

 

OKRES NA JAKI POŻYCZKA JEST UDZIELANA

do 15 lat

 

KARENCJA W SPŁACIE KAPITAŁU

 do 30 miesięcy

 

KOSZTY POŻYCZKI

 1. finansowanie może składać się z dwóch pożyczek w których struktura wynosi: 79/21 tj:
 • 79% kwoty finansowania udzielone może być na warunkach preferencyjnych z pomocą de minimis; oprocentowanie jest stałe w całym okresie finansowania i wynosi od 0,25% w skali roku;
  prowizje i inne opłaty nie są pobierane za udzielenie i obsługę tej części finansowania,
 • 21% kwoty finansowania udzielone może być na warunkach rynkowych ze środków własnych Banku od tej części finansowania pobierana jest prowizja od udzielenia pożyczki,
 1. wsparcie na warunkach preferencyjnych ograniczone jest limitami wynikającymi z kwot określonych dla pomocy de minimis na co wpływ ma: wielkość dotychczas uzyskanej pomocy oraz wysokość wnioskowanej pożyczki na warunkach preferencyjnych i jej okres finansowania

 

DODATKOWE WARUNKI FINANSOWANIA

 1. środki z pożyczek nie mogą nakładać się finansowaniem z innych funduszy i instrumentów Unii Europejskiej,
 2. środki z pożyczek nie mogą być przeznaczone na spłatę zobowiązań finansowych Inwestora,
 3. środki z pożyczki muszą zostać udokumentowane w postaci przedstawionych faktur lub równoważnych dokumentów zaakceptowanych przez Bank,
 4. nie można zrealizować  przedsięwzięć, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku,
 5. pożyczka uruchamiana jest w formie bezpośrednich płatności na rzecz dostawców na podstawie przedłożonych faktur lub w formie zaliczek na rzecz pożyczkobiorcy,
 6. możliwa jest refundacja poniesionych wydatków, z wyłączeniem wydatków, które Inwestor zobowiązany jest ponieść w ramach wkładu własnego lub nie są wydatkami kwalifikowalnymi lub nie zostały przewidziane w budżecie Projektu lub zostały poniesione poza okresem kwalifikowalności jak również w ocenie Banku wydatkowane zostały w sposób nieefektywny lub nieracjonalny,

 

UWAGA!
Aktualne, szczegółowe informacje na temat  programu Wdrożenie instrumentów finansowych w ramach osi priorytetowej I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dostępne są na stronie www.bgk.pl/popc

 

Dokumenty do pobrania:

 Regulamin udzielania pożyczek.
Wniosek o pożyczkę.
Formularz informacji de minimis.
Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.
 

 

 

 

 

wstecz
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.