Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie


Trzebieszów Drugi 33
21-404 Trzebieszów Drugi

25 506 58 00

25 796 06 66

info@bstrzebieszow.pl

Tarcza antykryzysowa 5.0

Tarcza 5.0

Od 15 października 2020 r. przedsiębiorcy z branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej mogą wystąpić do ZUS z wnioskiem o świadczenie postojowe, dodatkowe świadczenie postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Wnioski można składać tylko elektronicznie - przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Link do ustawy: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001639  

W ramach Tarczy 5.0, przedstawiciele branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej mogą skorzystać z trzech form wsparcia udzielanego przez ZUS, tj.:

 1. Świadczenie postojowe dla agentów turystycznych, pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 2. Dodatkowe świadczenie postojowe
 3. Zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. dla płatników z określonych branż

Świadczenie postojowe dla agentów turystycznych, pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

Ze świadczenia postojowego mogą skorzystać agenci turystyczni, piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni (rodzaj ich przeważającej działalność oznaczony jest kodem PKD 79.11.A i 79.90.A). Świadczenie to wynosi 2 080 zł i można je otrzymać maksymalnie trzy razy. Aby otrzymać świadczenie postojowe, na PUE ZUS trzeba złożyć wniosek o symbolu RSP-DB.

Kogo dotyczy?

Przedsiębiorcę, jeśli prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą i rodzaj przeważającej działalności, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, oznaczony jest następującym kodem:

 • 79.11.A – działalność agentów turystycznych,
 • 79.90.A – działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

Jakie warunki Przedsiębiorca musisz spełnić, aby skorzystać ze świadczenia postojowego?

Jeśli działalność (jej przeważająca część) oznaczona jest kodem 79.11.A (działalność agentów turystycznych), to warunki są następujące:

 • Przedsiębiorca mieszka w Polsce i jest obywatelem RP albo masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP,
 • rozpoczął prowadzenie działalności przed 1 kwietnia 2020 r.,
 • ma przestój w prowadzeniu działalności z powodu COVID-19,
 • nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, np. umowy o pracę, zlecenia, chyba że podlegasz ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. 

Jeśli na dzień złożenia wniosku o świadczenie postojowe, przeważająca działalność Przedsiębiorcy oznaczona jest kodem 79.90.A (działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych), to warunki są następujące:

 • mieszkasz w Polsce i jesteś obywatelem RP albo masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP,
 • masz przestój w prowadzeniu działalności z powodu COVID-19,
 • zawiesiłeś prowadzenie działalności po 31 sierpnia 2019 r.,
 • Twoja działalność ma charakter sezonowy i w 2019 r. wykonywałeś ją maksymalnie przez 9 miesięcy.

Oświadczenia we wniosku o świadczenie postojowe (RSP-DB), Przedsiębiorca składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Co zyska Przedsiębiorca?

 • Otrzyma środki finansowe w wysokości 2 080 zł (80% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2020 r.), które zrekompensują utratę przychodów z prowadzonej działalności
 • Świadczenie postojowe , które można otrzymać maksymalnie trzy razy
 • Świadczenie postojowe, które otrzyma na rachunek bankowy, który podany zostanie we wniosku.

Kwota świadczenia postojowego, które ZUS wypłaci w 2020 r. jest wolna od podatku dochodowego.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek (RSP-DB) można złożyć tylko elektronicznie:

Wniosek można złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Jakie warunki musi spełnić Przedsiębiorca, aby skorzystać ze świadczenia postojowego kolejny raz?

 • Musisz złożyć oświadczenie we wniosku RSP-DK, że Twoja sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie poprawiła się.
 • Kolejne świadczenie otrzymasz nie wcześniej niż w następnym miesiącu po tym, w którym otrzymasz wcześniejsze świadczenie.

Jak ZUS skontaktuje się z Przedsiębiorcą?

 • Jeśli ZUS będzie miał wątpliwości dotyczące wniosku, skontaktuje się z Przedsiębiorcą e-mailem lub telefonicznie
 • Jeżeli pozytywnie rozpatrzy wniosek, Przedsiębiorca otrzyma świadczenie postojowe na konto, które podał we wniosku
 • Jeśli ZUS odmówi prawa do świadczenia postojowego, wyda decyzję. Przedsiębiorca znajdzie ją na swoim koncie na PUE ZUS lub prześle ją pocztą.

Czy można się odwołać od decyzji?

Jeśli Przedsiębiorca nie zgadza się z decyzją, w której ZUS odmawia prawa do świadczenia postojowego, może odwołać się do sądu (według zasad Kodeksu postępowania cywilnego), za pośrednictwem ZUS. Odwołanie należy złożyć na piśmie, w ciągu miesiąca od dnia otrzymania decyzji.

Dodatkowe świadczenie postojowe

Prawo do dodatkowego świadczenia postojowego mają przedsiębiorcy, dla których przeważającym rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej jest np.:

 • przewóz wycieczkowy i turystyczny,
 • wystawianie i występowanie w przedstawieniach teatralnych, operowych, baletowych, cyrkowych,
 • prowadzenie pokojów zagadek, domów strachu, dyskotek, salonów gier elektronicznych, plaż, jarmarków.

Na dodatkowe świadczenie postojowe mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy otrzymali co najmniej jedno świadczenie postojowe (to jeden z warunków). Mogą z niego skorzystać maksymalnie trzy razy, w wysokości  wcześniej wypłaconego świadczenia postojowego (2 080 zł albo 1 300 zł). Aby otrzymać dodatkowe świadczenie postojowe, na PUE ZUS trzeba złożyć wniosek o symbolu RSP-DD.

Kogo dotyczy?

Przedsiębiorcy prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, kodem:  

 • 49.39.Z - pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
 • 77.39.Z - wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 79.11.A - działalność agentów turystycznych,
 • 90.01.Z - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
 • 90.02.Z - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
 • 93.29.A - działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
 • 93.29.B - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać ze świadczenia?

Dodatkowe świadczenie postojowe otrzyma Przedsiębiorca, jeśli:

 • rodzaj przeważającej działalności oznaczony jest kodem PKD wymienionym w podrozdziale „Kogo dotyczy?”,
 • przychód z tej działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych) w miesiącu przed tym, w którym składa się wniosek, jest niższy  co najmniej o 75% w stosunku do tego, który został uzyskany w tym samym miesiącu w 2019 r.,
 • wcześniej Przedsiębiorca skorzystał ze świadczenia postojowego - otrzymał co najmniej jedno świadczenie. Dodatkowe świadczenie postojowe stanowi pomoc publiczną. Dlatego ZUS może wystąpić do Przedsiębiorcy o informacje na temat jego sytuacji ekonomicznej i otrzymanej już pomocy publicznej związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19. Informacje te będą potrzebne do oceny dopuszczalności pomocy publicznej. Oświadczenia we wniosku o dodatkowe świadczenie postojowe (RSP-DD), składa się  pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Co zyskuje Przedsiębiorca?

 • Otrzyma środki finansowe w takiej samej wysokości co wcześniej wypłacone świadczenie postojowe (2 080 zł albo 1 300 zł).
 • Może otrzymać dodatkowe świadczenie postojowe maksymalnie trzy razy.
 • Otrzyma dodatkowe świadczenie postojowe na rachunek bankowy, który poda we wniosku.

Kwota wypłaconego dodatkowego świadczenia postojowego w 2020 r. jest opodatkowana.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z dodatkowego świadczenia postojowego kolejny raz?

 • Należy zaznaczyć we wniosku (RSP-DD), że występuje się o kontynuację wypłaty świadczenia i złożyć w nim oświadczenie, że sytuacja materialna wykazana we wniosku o dodatkowe świadczenie postojowe nie uległa poprawie.
 • Nie można wystąpić o kontynuację wypłaty świadczenia dodatkowego, jeśli nie został złożony wniosek o dodatkowe świadczenie postojowe.
 • Nie można złożyć wniosku o kontynuację wypłaty świadczenia dodatkowego w tym samym miesiącu, w którym składa się wniosek RSP-DD pierwszy raz.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek (RSP-DD) można złożyć tylko elektronicznie:

Można złożyć wniosek najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Jak ZUS będzie kontaktował się z Przedsiębiorcą?

 • Jeśli ZUS będzie miał wątpliwości dotyczące wniosku, skontaktuje się e-mailem lub telefonicznie.
 • Jeżeli pozytywnie rozpatrzy wniosek, Przedsiębiorca otrzyma dodatkowe świadczenie postojowe na konto wskazane we wniosku. ZUS wyśle także – na konto na PUE ZUS lub pocztą – informację o wartości udzielonej pomocy publicznej.
 • Jeśli ZUS odmówi prawa do dodatkowego świadczenia postojowego, wyda decyzję. Decyzja będzie dostępna na koncie PUE ZUS lub ZUS prześle ją pocztą.

Czy można się odwołać od decyzji?

Jeśli Przedsiębiorca nie zgadza się z decyzją, w której ZUS odmawia prawa do dodatkowego świadczenia postojowego, można odwołać się do sądu (według zasad Kodeksu postępowania cywilnego), za pośrednictwem ZUS. Odwołanie składa się na piśmie, w ciągu miesiąca od dnia otrzymania decyzji.

Zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. dla płatników z określonych branż

Będzie przysługiwało płatnikom sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji, wystaw (na podstawie kodu przeważającej działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007).

Aby uzyskać zwolnienie z opłacania składek, na PUE ZUS trzeba złożyć wniosek o symbolu RDZ-B.

Kogo dotyczy?

Przedsiębiorcy, jeśli rodzaj przeważającej działalności, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, oznaczony jest następującym kodem:

 • 49.39.Z - pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
 • 55.10.Z - hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
 • 77.39.Z - wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 79.11.A - działalność agentów turystycznych,
 • 79.90.A - działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
 • 82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 • 90.01.Z - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
 • 90.02.Z - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
 • 93.29.A - działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
 • 93.29.B - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek?

1. Aby skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek, nalży spełnić następujące warunki:

 • rodzaj przeważającej działalności, którą prowadzi Przedsiębiorca musi być oznaczony kodem PKD wymienionym w punkcie „Kogo dotyczy?”,
 • Przedsiębiorca jest zgłoszony jako płatnik składek przed 30 czerwca 2020 r.,
 • przychód z działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych) uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składa się wniosek o zwolnienie z opłacania składek, jest niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu, który Przedsiębiorca uzyskał w tym samym miesiącu w 2019 r.,
 • Przedsiębiorca złożył deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za miesiące wskazane we wniosku najpóźniej do 31 października br. (chyba, że jes zwolniony z obowiązku ich składania),
 • złożyć wniosek o zwolnienie z opłacania składek (RDZ-B) nie później niż do 30 listopada 2020 r.

2. Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek stanowi pomoc publiczną. Pomoc tę może otrzymać przedsiębiorstwo, które na 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku nie było w trudnej sytuacji. Wynika to z regulacji UE. Dlatego we wniosku należy podać informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej - czy na 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku:

 • w przypadku spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjnej - wysokość niepokrytych strat przewyższała 50% wysokości zarejestrowanego kapitału,
 • w przypadku spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki partnerskiej oraz spółki cywilnej - wysokość niepokrytych strat przewyższała 50% wysokości jej kapitału według ksiąg spółki,
 • podmiot spełniał kryteria kwalifikujące go do objęcia / jest objęty postępowaniem  upadłościowym, w przypadku podmiotu innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca - w ciągu ostatnich dwóch lat stosunek długów do kapitału własnego był większy niż 7,5, a stosunek zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację do odsetek był niższy niż 1.

Przedsiębiorstwo jest w trudnej sytuacji, gdy spełniona jest choć jedna z wymienionych przesłanek. Na podstawie regulacji UE przyjmuje się, że przedsiębiorca znajduje się w trudnej sytuacji, jeżeli na 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek zalegał z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy. Nie dotyczy to  jednak sytuacji, gdy przedsiębiorca na 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek realizuje zawartą z ZUS umowę o rozłożenie na raty należności z tytułu składek. Dla mikro i małych przedsiębiorców znaczenie ma tylko objęcie postępowaniem upadłościowym.

 

3. We wniosku, oprócz informacji dotyczących sytuacji ekonomicznej, należy też podać:

 • wielkość podmiotu (mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca,  średni przedsiębiorca,  inny przedsiębiorca), powiązanie z innymi przedsiębiorcami,
 • datę utworzenia podmiotu,
 • formę prawną podmiotu,
 • otrzymywaną pomoc na ratowanie, której  Przedsiębiorca nie spłacił, lub pomoc na restrukturyzację  której nadal podlega Przedsiębiorca,
 • otrzymaną już pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19.

Oświadczenia we wniosku o zwolnienie z opłacania składek (RDZ-B), składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Co zyskuje Przedsiębiorca?

 • ZUS zwolni z opłacania składek na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r.
 • Jeżeli Przedsiębiorca opłacał składki, ale spełnia warunki aby zostać zwolnionym  z ich płacenia, to gdy otrzyma informację o zwolnieniu z opłacania składek, może wystąpić z wnioskiem o ich zwrot. Nadpłatę ZUS zwróci, jeśli Przedsiębiorca nie ma zaległości na koncie. 

Jak złożyć wniosek?

Wniosek (RDZ-B) możesz złożyć tylko elektronicznie:

Wniosek można złożyć od 15 października 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

Jak ZUS się kontaktuje z Przedsiębiorcą?

 • Jeśli ZUS będzie miał wątpliwości dotyczące wniosku, skontaktuje się e-mailem lub telefonicznie.
 • Informacje na temat wniosku Przedsiębiorca znajdzie na PUE ZUS.
 • Informację o rozstrzygnięciu wniosku ZUS prześle pocztą lub będzie udostępniona na PUE ZUS. Aby odebrać odpowiedź z ZUS na PUE ZUS, należy zalogować się do swojego konta, wejść w "Dokumenty i wiadomości" i w "Skrzynce odbiorczej" przejść do "Dokumentów wymagających poświadczenia odbioru".

Czy można odwołać się od decyzji?

Jeżeli Przedsiębiorca nie zgadza się z decyzją, w której ZUS odmawia zwolnienia z opłacania składek, można złożyć wniosek do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wystarczy, że zostanie złożone pismo w tej sprawie do ZUS w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Jeśli Prezes ZUS rozpatrzy negatywnie wniosek, będzie istniała możliwość złożenia skargi do sądu na tę decyzję w terminie 30 dni od doręczenia decyzji. Jeżeli rozstrzygnięcie sądu będzie dla Przedsiębiorcy negatywne, będzie trzeba opłacić zaległe składki z odsetkami.

 

wstecz
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.