Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie


Trzebieszów Drugi 33
21-404 Trzebieszów Drugi

25 506 58 00

25 796 06 66

info@bstrzebieszow.pl

Informacje dotyczące Tarczy Finansowej PFR 2.0

W dniu 5 stycznia 2021 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm".

Na Program składają się dwa działania:

 • Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikrofirm o wartości 6,5 mld zł;
 • Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm o wartości 6,5 mld zł.
 

Zgodnie z szacunkami Polskiego Funduszu Rozwoju, z finansowania będzie mogło skorzystać do 70 tys. przedsiębiorstw – które prowadzą działalność na dzień 31 grudnia 2019 r., 1 listopada  2020 r. i w dniu składania wniosku o subwencję finansową - w ramach co najmniej jednego określonego w programie kodu PKD. Na podstawie decyzji Rady Ministrów lista kodów PKD została rozszerzona  z 38 do 45. Przedmiotową listę przekazujemy Państwu w załączeniu.

Wnioski o subwencję będą przyjmowane od 15 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r. Procedura odwoławcza w ramach Programu będzie trwała od 1 lutego 2021 r. do 31 marca 2021 z możliwością przedłużenia terminów do 30 czerwca 2021 r. 

Wnioski mogą składać osoby upoważnione mające dostęp do bankowości elektronicznej tj.:

 1. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą;
 2. osoby uprawnione do samodzielnej reprezentacji beneficjenta subwencji finansowej jako członek jego organu lub innego rodzaju przedstawiciel, którego dane są zamieszczone w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalność Gospodarczej; 
 3. osoby upoważnione przez beneficjenta subwencji finansowej do złożenia wniosku i zawarcia umowy na podstawie pełnomocnictwa.

WAŻNE! W przeciwieństwie do procesu składania wniosków o subwencję finansową w ramach Tarczy Finansowej 1.0., w ramach Tarczy 2.0. osoby upoważnione przez beneficjenta subwencji finansowej do złożenia wniosku i zawarcia umowy na podstawie pełnomocnictwa będą zobowiązane takie pełnomocnictwo dołączyć w trakcie składania wniosku. Dodatkowo PFR przewiduje umocowanie osoby upoważnionej jedynie na pełnomocnictwie opracowanym przez Fundusz i jego podpisanie w sposób elektroniczny podpisem kwalifikowanym.

Poniżej przekazujemy najważniejsze informacje dotyczące zasad przyznawania subwencji finansowej w ramach poszczególnych działań – mikroprzedsiębiorcy oraz MŚP.

Mikrofirma, aby otrzymać subwencję musi:

 1. być wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG);
  UWAGA: Przedsiębiorca we wniosku o subwencję będzie oświadczał, że jego działalność podlega wpisowi do bazy KRS lub CEiDG.
 2. zatrudniać na dzień 31 grudnia 2019 r., a w przypadku braku jakiegokolwiek pracownika na tę datę – na dzień 31 lipca 2020 r. co najmniej 1 pracownika ale nie więcej niż 9 osób oraz obroty lub suma bilansowa za 2019 r, nie mogą przekraczać 2 mln euro.
  UWAGA:
  1. na potrzeby ustalenia przedsiębiorcy przez pracownika rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę (w przeliczeniu na pełny etat), z wyłączeniem pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych lub zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego,
  2. właściciel firmy nie jest wliczany do liczby zatrudnionych pracowników;
 3. nie posiadać zaległości w opłacaniu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne na 31 grudnia 2019 r. lub na 31 grudnia 2020 r. lub na dzień złożenia wniosku o subwencję, przy czym:
  1. rozłożenie płatności lub składek na ubezpieczenie społeczne na raty lub jej odroczenie, lub
  2. zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenie społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, lub
  3. złożenie wniosku do ZUS o braku płatności składek na ubezpieczenie społeczne  w ramach tarcz antykryzysowych nie będzie uznawane za zaległości. 
 4. prowadzić działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz w dniu składania wniosku o udzielenie subwencji finansowej (na datę złożenia wniosku przedsiębiorca nie może być  w likwidacji, w upadłości lub restrukturyzacji); 
 5. wykazać spadek obrotów o minimum 30% w okresie IV – XII 2020 r. lub w IV kwartale  2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r.
  UWAGA: w przypadku ubiegania się o subwencję finansową przedsiębiorca będzie zobowiązany złożyć plik JPK_V7M lub JPK_V7K do organu podatkowego z wyprzedzeniem umożliwiającym przedprocesowanie danych prze ten organ i przekazanie danych do PFR – do 7 dni. 

MŚP aby otrzymać subwencję musi: 

 1. być wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG);
  UWAGA: Przedsiębiorca we wniosku o subwencję będzie oświadczał, że jego działalność podlega wpisowi do bazy KRS lub CEiDG.
 2. zatrudniać na dzień 31 grudnia 2019 r., a w przypadku braku jakiegokolwiek pracownika na tę datę – na dzień 31 lipca 2020 r. co najmniej 1 pracownika ale nie więcej niż 249 osób, oraz roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa w nie przekracza 43 mln EUR.
  UWAGA:
  1. na potrzeby ustalenia przedsiębiorcy przez pracownika rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę (w przeliczeniu na pełny etat), z wyłączeniem pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych lub zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego;
  2. właściciel firmy nie jest wliczany do liczby zatrudnionych pracowników;
 3. nie posiadać zaległości w opłacaniu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne na 31 grudnia 2019 r. lub na 31 grudnia 2020 r. lub na dzień złożenia wniosku o subwencję, przy czym:
  1. rozłożenie płatności lub składek na ubezpieczenie społeczne na raty lub jej odroczenie, lub
  2. zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenie społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, lub
  3. złożenie wniosku do ZUS o braku płatności składek na ubezpieczenie społeczne  w ramach tarcz antykryzysowych nie będzie uznawane za zaległości.
 4. prowadzić działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz w dniu składania wniosku  o udzielenie subwencji finansowej (na datę złożenia wniosku przedsiębiorca nie może być w likwidacji, w upadłości lub restrukturyzacji). 
 5. wykazać spadek obrotów o minimum 30% w okresie IV – XII 2020 r. lub w IV kwartale  2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r.
  UWAGA: w przypadku ubiegania się o subwencję finansową przedsiębiorca będzie zobowiązany złożyć plik JPK_V7M lub JPK_V7K do organu podatkowego z wyprzedzeniem umożliwiającym przedprocesowanie danych prze ten organ i przekazanie danych do PFR – do 7 dni. 
 6. wykazać spadek obrotów gospodarczych o minimum 30% w okresie kwalifikowanym trwającym (pokrycie Kosztów Stałych będzie możliwe za okres, w którym przedsiębiorca odnotował co najmniej 30% spadek obrotów gospodarczych).
  1. od 1 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. (spadek obrotów gospodarczych w oparciu o dane rzeczywiste) oraz
  2. od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. w porównaniu do okresu od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r. (spadek obrotów gospodarczych w oparciu o predykcję, a w przypadku składania wniosku w chwili posiadania danych rzeczywistych – w oparciu o dane rzeczywiste).   

Ustalanie wysokości subwencji:

 1. Na potrzeby wyliczenia kwoty subwencji finansowej:
  1. za pracownika uważa się osobę fizyczną, która pozostaje z przedsiębiorcą w stosunku pracy oraz, która była zgłoszona przez przedsiębiorcę do ubezpieczeń społecznych na dzień ustalana stanu zatrudnienia na potrzeby określenia maksymalnej wysokości subwencji finansowej przysługującej przedsiębiorcy, z zastrzeżeniem, że stan zatrudniania określa się w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, lub współpracującą z przedsiębiorcą, niezależnie od formy prawnej tej współpracy (w szczególności na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenia) oraz, za którą przedsiębiorca odprowadza składki na ubezpieczenie społeczne na dzień ustalania stanu zatrudnienia dla potrzeb określenia maksymalnej wysokości subwencji finansowej.
  2. będzie brana pod uwagę liczba osób zatrudnionych na 30 września 2020 r.
 2. Obliczanie subwencji finansowej dla Mikrofirm odbywa się wg. poniższych zasad:
  1. 18 000 zł na pracownika (etat) przy spadku obrotów <30%,60%
  2. 36 000 zł na pracownika (etat) przy spadku obrotów <60%,100%>
  3. dla wartości mniejszych niż 1 etat wartości są proporcjonalnie wyliczane wg wzoru: Wartość progu*etat, np.: 18 000 zł * 0,5 etatu = 9 000 zł.
  4. maksymalna kwota finansowania wynosi 324 000 zł, przy czym maksymalna kwota finansowania dla pracownika nie może być niższa niż 36 000 zł. Natomiast suma finansowania z Tarczy Finansowej 1.0 i Tarczy Finansowej 2.0 na pracownika nie może być wyższa niż 72 000 zł. 
 3. Obliczanie subwencji finansowej dla MŚP odbywa się wg. poniższych zasad:
  1. subwencja finansowa udzielana jest do wysokości 70% Kosztów Stałych – faktycznej straty brutto (wynik finansowy przedsiębiorcy przed opodatkowaniem, uwzględniający zysk/stratę  z działalności operacyjnej oraz koszty i przychody finansowe) w okresie od 1 listopada  2020 r. do 31 marca 2021 r. Za okres listopad – grudzień 2020 r. na podstawie rzeczywistych Kosztów Stałych oraz za okres styczeń – marzec 2021 r. na podstawie prognozowanych Kosztów Stałych;
  2. maksymalna kwota finansowania dla MŚP z Tarczy Finansowej 2.0 nie może przekroczyć 3,5 mln zł z zastrzeżeniem, że wysokość pomocy dla jednego pracownika nie może przekroczyć 72 000 zł, a maksymalna kwota finansowania z Tarczy Finansowej 1.0 i Tarczy Finansowej 2.0 nie może w sumie przekroczyć 144 000 zł na jednego pracownika.
  3. w terminie od dnia 30 października 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 r. przedsiębiorca zobowiązany będzie rozliczyć otrzymaną subwencję finansową poprzez złożenie oświadczenia w przedmiocie rozliczenia subwencji finansowej. Przedsiębiorca będzie zobowiązany do zwrotu subwencji finansowej wraz z odsetkami w kwocie przekraczającej 70% rzeczywistych Kosztów Stałych w okresie 1 listopad 2020 r. do 31 marca 2021 r.  z wyłączeniem rezerw na utratę wartości aktywów oraz uwzgledniającej uzyskaną pomoc publiczną z innych źródeł. W przypadku, gdy w wyniku dokonania rozliczenia przedsiębiorca był uprawniony do uzyskania subwencji finansowej w wyższej kwocie niż rzeczywiście otrzymana, nie będzie uprawniony do żądania wypłaty dodatkowej kwoty subwencji.

Zasady umorzenia subwencji finansowej 

Subwencja finansowa z Tarczy 2.0. w przypadku Mikrofirm będzie podlegała całkowitemu umorzeniu pod warunkiem łącznego spełnienia następujących przesłanek:

 1. utrzymanie działalności gospodarczej na 31 grudnia 2021 r. rozumiane jako nieprzerwane prowadzenie działalności gospodarczej w okresie od dnia złożenia wniosku o subwencję do 31 grudnia 2021 r.
 2. utrzymanie średniego zatrudnienia w 2021 r. w porównaniu do 2020 r. 

Subwencja finansowa z Tarczy 2.0. w przypadku MŚP będzie podlegała całkowitemu umorzeniu pod warunkiem łącznego spełnienia następujących przesłanek:

 1. utrzymanie działalności gospodarczej na 31 grudnia 2021 r. rozumiane jako nieprzerwane prowadzenie działalności gospodarczej w okresie od dnia złożenia wniosku o subwencję do 31 grudnia 2021 r. oraz
 2. rozliczenia nadwyżki udzielonej subwencji finansowej w terminie po 31 grudnia  2021 r., jednakże nie później niż do 31 stycznia 2022 r., przy czym nie ma możliwości rekompensaty Kosztów Stałych przekraczających otrzymane wsparcie.
  Przez nadwyżkę rozumie się kwotę subwencji finansowej otrzymanej na podstawie wskazanych przez przedsiębiorcę we wniosku o udzielenie subwencji finansowej Kosztów Stałych, w sytuacji gdy rzeczywiste Koszty Stałe okazały się niższe.
  Natomiast na potrzeby ustalania warunków umorzenia subwencji dla MŚP nie bada się utrzymania poziomu zatrudnienia.
 3. Koszty Stałe oraz wysokość przychodów wskazane we wniosku przez MŚP, będące podstawą wyliczenia kwoty subwencji finansowej, zostały podane zgodnie z rzeczywistym stanem.

Zwrot subwencji finansowej:

Otrzymana przez Przedsiębiorcę subwencja finansowa podlega zwrotowi w całości w przypadku:

 1. zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej (w tym w razie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej);
 2. otwarcia likwidacji (jeżeli dotyczy); lub
 3. otwarcia postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego; w każdym czasie licząc od dnia otrzymania subwencji finansowej do dnia 31 grudnia 2021 r.

Przedstawiając Państwu powyższe informacje zachęcamy do zapoznania się z załączoną poniżej prezentacją PFR dotyczącą Tarczy Finansowej 2.0. jak również najczęściej pojawiających się pytań i odpowiedzi związanych z tym Programem:

wstecz
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.