Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie


Trzebieszów Drugi 33
21-404 Trzebieszów Drugi

25 506 58 00

25 796 06 66

info@bstrzebieszow.pl

Tarcza finansowa PFR - odwołania i reklamacje

 

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi możliwości składania wniosków w ramach trybu odwołań Tarczy Finansowej PFR uprzejmie informujemy, że:

 

 

 1. Tryb odwoławczy dotyczy tylko i wyłącznie sytuacji, gdy klient otrzymał decyzję pozytywną  o przyznaniu Subwencji Finansowej w kwocie niższej niż wnioskowana przez niego. Klient może złożyć odwołanie od takiej Decyzji, ubiegając się o wypłatę dodatkowej kwoty Subwencji Finansowej w wysokości różnicy między kwotą Subwencji Finansowej objętej wnioskiem i już otrzymaną przez klienta kwotą Subwencji.
 2. Klient może złożyć jedynie dwa odwołania od pierwotnej Decyzji PFR odnoszącej się do wniosku o wypłacie Subwencji Finansowej w kwocie niższej niż wnioskowana lub o odmowie udzielenia Subwencji w całości, przy czym możliwość złożenia drugiego odwołania przysługuje wyłącznie klientowi, któremu w wyniku wniosku i/lub pierwszego odwołania,  nie została wypłacona łącznie pełna pierwotnie wnioskowana kwota Subwencji Finansowej,  a każde kolejne odwołanie będzie odrzucane przez PFR bez rozpatrywania.  
 3. Przed złożeniem odwołania klient powinien: 
  1. wyjaśnić z odpowiednimi instytucjami (np. Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub właściwym Urzędem Skarbowym) rozbieżności danych w rejestrach tych instytucji ze stanem deklarowanym we wniosku;  oraz 
  2. upewnić się, że odpowiednie dane zostały uaktualnione w odpowiednich rejestrach.
 4. We wniosku odwoławczym podstawione zostaną dane wcześniej podane przez klienta  z możliwością zmiany tylko i wyłącznie niektórych z nich.  
 5. Klient powinien złożyć odwołanie:
  1. nie później niż w terminie dwóch miesięcy od daty zawarcia Umowy Subwencji Finansowej; 
  2. w tym samym Banku, w którym składany był wniosek;
  3. z numerem Umowy Subwencji Finansowej wygenerowanej przez Bank dla Klienta podczas przyjmowania wniosku;  oraz 
  4. zawierające wszystkie oświadczenia, które są wymagane dla złożenia wniosku, także  w przypadku, gdy odwołanie składa ta sama osoba upoważniona, która złożyła wniosek.
 6. Ścieżka wniosku odwoławczego w systemie elektronicznym jest taka sama jak wniosku  o subwencję

- wybierając opcję: [Wnioski/Wniosek tarcza] → [Nowy wniosek].  

 

Dodatkowo informujemy, że został uruchomiony proces reklamacyjny, który: 

 1. dotyczy rozbieżności między danymi zawartymi we wniosku, a danymi zawartymi  w rejestrach służących do walidacji wniosku (w tym ZUS i KAS), których nie można usunąć poprzez porównanie tych danych w sposób elektroniczny. Klient zobowiązany będzie przedstawić wszystkie niezbędne zaświadczenia z KAS i ZUS o niezaleganiu  z płatnościami podatków i składek na ZUS;
 2. dotyczy oczywistego błędu pisarskiego popełnionego przez klienta we wniosku lub odwołaniu, który spowodował wydanie ostatecznej Decyzji PFR przyznającej Subwencję Finansową w kwocie rażąco niższej, niż możliwa do uzyskania, lub błędu popełnionego przez klienta we wniosku lub odwołaniu, który spowodował wydanie Decyzji PFR przyznającej Subwencję Finansową w kwocie wyższej, niż możliwa do uzyskania,
 3. formułuje roszczenia odszkodowawcze wobec PFR; 
 4. nie zalicza się do kategorii określonych w lit. 1)-3) powyżej, rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi wymaga, w racjonalnej ocenie Banku, przekazania przez PFR dodatkowych informacji lub stanowiska w sprawie.

 

Zgłoszenia reklamacyjne przyjmowane sa przez pracowników w placówkach Banku na formularzu zgłoszeniowym dotyczącym Tarczy Finansowej, który dostępny jest poniżej:

 

Klient powinien dołączyć wszelkie dokumenty związane z przedmiotem sprawy. W przypadku braku przekazania przez Klienta wszystkich wymaganych do rozpatrzenia Zgłoszenia informacji lub dokumentów, pracownik placówki może zwrócić się do Klienta z prośbą o uzupełnienie dokumentacji Zgłoszenia W szczególności, kiedy sprawa dotyczy Zgłoszenia Kwalifikowanego, z chwilą przyjęcia Zgłoszenia pracownik placówki zwraca się do Klienta z prośbą o dostarczenie wymaganych załączników, o ile brak jest takich dokumentów.

 

Warunkami przesłania przez pracownika placówki Zgłoszenia Kwalifikowanego do rozpatrzenia przez PFR jest:

 1. otrzymanie przez Beneficjenta decyzji w statusie REJECT (odrzucono) lub GRANTED CHANGED (przyznano, ale zmieniono) po dwukrotnej próbie złożenia Odwołania lub w innym uzasadnionym przypadku (np.: odstąpienie od umowy podpisanej na skutek błędu);
 2. zebranie przez Beneficjenta wszystkich zaświadczeń z ZUS o niezaleganiu z płatnościami składek na FUS na dzień 31.12.2019 r. lub na dzień składania Wniosku o Subwencję Finansową i załączeniu tej dokumentacji przez Beneficjenta do składanego wniosku;
 3. dostarczenie przez Beneficjenta zaświadczenia z ZUS o opłacaniu przez płatnika składek na FUS osób zatrudnionych, które są podstawą do wyliczenia Subwencji Finansowej w przypadku Mikroprzedsiębiorstw lub zakwalifikowania do grupy MŚP;
 4. zebranie przez Beneficjenta wszystkich zaświadczeń z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami zaliczek na podatki VAT, AKCYZA, CIT lub PIT na dzień 31.12.2019 r. lub na dzień złożenia Wniosku o Subwencję Finansową i załączeniu tej dokumentacji przez Beneficjenta do składanego wniosku, który następnie pracownik przekaże do rozpatrzenia;

 

Zgłoszenie Kwalifikowane wraz ze wszystkimi dokumentami przekazywane jest do Zespołu Postępowań Wyjaśniających od razu po jego zarejestrowaniu, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od otrzymania Zgłoszenia.

PFR rozpoznaje Zgłoszenia, w terminie 21 dni roboczych od dnia zarejestrowania zgłoszenia. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu maksymalnie
o kolejne 21 dni roboczych.

Jeśli Zgłoszenie Kwalifikowane zostało rozpatrzone przez PFR, analityk PFR przekazuje Zgłoszenie z odpowiedzią do Banku. W sytuacjach, gdy PFR podejmie decyzję o anulowaniu umowy o Subwencję Finansową, analityk PFR bezpośrednio udziela Klientowi odpowiedzi i jednocześnie przekazuje ją do Banku.

Pracownik banku przekazuje Beneficjentowi odpowiedź otrzymaną z PFR na Zgłoszenie Kwalifikowane nie ingerując w jej treść, nie później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia przekazania odpowiedzi na Zgłoszenie Kwalifikowane przez PFR.

 

 

 

wstecz
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.